Karaca OSGB
tr

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. Maddesi gereği çalışanların eğitim alması zorunludur. Ayrıca kanuna bağlı olarak 15.03.2013 Tarihli 28648 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” bu eğitimlerin nasıl ve ne şekilde olacağı belirlenmiştir.

Eğitim verme/verdirme yükümlülüğü, işverenlerin ödev ve sorumlulukları arasında hayati öneme sahiptir. Çalışanın eğitim ödevini yerine getirmeyen işveren yaşanacak herhangi bir iş kazası olayından doğrudan sorumludur.

Eğitimler, işyerinin tehlike sınıfına göre düzenlenir ve verilir.

Bu süre:

  1. a)Çok tehlikeli sınıfta olan yerlerinde yılda en az bir kez ve 16 saat
  2. b)Tehlikeli sınıfta olan işyerlerinde 2 yılda en az bir kez ve 12 saat
  3. c)Az tehlikeli sınıfta olan işyerlerinde 3 yılda bir en az bir kez ve 8 saat olarak verilir.

Ayrıca mevzuat bu eğitimlerin konuları hakkında asgari ölçü getirmiştir. Verilecek olan eğitimler belli başlı konuları içermelidir. Çalışanların işin bulunduğu tehlikeler gözetilerek ayrıca eğitilmesi gerekmektedir. (Özel politika gerektiren gruplar) Bursa temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi.

Bu Konular:

EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

ÖĞRENCİLERE STAJ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM BELGESİ

Kamu ve Vakıf Üniversitelerinde ilgili senatolarda alınan karar gereği öğrencilerin staj öncesi İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almaları ve bunun belgelenmesi istenmektedir. Üniversitenin almış olduğu karar staj esnasında öğrencilerin sigortasının üniversite tarafından yatırılması. Yani üniversite burada işveren sorumluluğundadır.

Öğrenciler kurumumuza gelerek bu eğitimi haftanın her çalışma gününde alabilmeleri mümkündür.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KİMLER VEREBİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini kimlerin vereceği “ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” Madde-13’ de sınırlandırılmıştır.

İlgili yönetmeliğe göre eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar şunlardır:

  1. a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
  2. b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,
  3. c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri,
  4. d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
  5. e) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.
  6. f) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.
  7. g) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.