Karaca OSGB
tr

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İŞYERİ HEKİMİ

 

İşyeri Hekimi TanımıBursa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık hizmetini yerine getirmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetki verilmiş “işyeri hekimliği” belgesine sahip hekimlerdir.

İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanları ile birlikte görev alır ve işyerinde çalışanların sağlığından sorumludur. Çalışanları işe girişte ve tetkikler sonucu analiz eder Bursa osgb ve işe uygunluğunu sağlık raporu ile tesciller. Nereden alınır. Veren yerler. Gerek görmesi halinde bu sağlık raporları tekrar ettirilir. Ayrıca çalışanlarda meslek hastalığı oluşmaması için gerekli tedbirleri işverene ve çalışanlara tebliğ eder.

 

Meslek hastalığı

 

Sigortalının yaptığı işin niteliğinden ve gereğinden dolayı tekrar eden bir nedenle veya işin devam şartlarından dolayı uğradığı geçici veya daimi hastalık, bedensel veya ruhsal bir zarar halidir.

 

İŞYERİ HEKİMİ (SAĞLIK) HİZMETLERİ 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan işyerleri ile birlikte, çalışan sayısı 50 (elli) ve üzeri olan az tehlikeli işyerlerinde işyeri hekimliği hizmeti yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hizmettir.

Zaruri olarak bulunmasının yanı sıra yukarıdaki kümede yer almayan işyerleri için de işyeri hekimleri oldukça faydalı bir hale gelmiştir.

Çalışanların mesleklerine bağlı olarak zamanla mesleği ile direkt veya dolaylı olarak çeşitli nedenlerden ötürü hastalığa yakalanması ve bu durumun dünya genelinde yaygınlaşması bu mesleğin ve hizmetin gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

Günümüzde ise; yasal olarak gerekli yükümlülüklerin yanı sıra işverenler tarafından oldukça faydalı alanlarda da yararlanılmaktadır. Çalışanların hastaneye olan bağlılıkları azalmış olup adeta sağlık danışmanı niteliğindedir.

Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği firması OSGB olarak firmamız hekimlerimizi yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yanı sıra firmalarımızın kurumsal sağlık danışmanlığını yapıyor, çalışanların sağlık nedeniyle oluşacak iş gücü kaybını minimize ediyoruz.

Bursa’ da iş sağlığı ve güvenliği firması olarak; işimizi ciddiye alıyor, sağlığınızı ve güvenliğinizi önemsiyoruz.

Faaliyet Planının Hazırlanması:

Faaliyet Planını iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli) ile birlikte hazırlanmasına yardımcı olmak ve bir nüshasını işyerlerinde kayıt altına almak ve bir kopyasını da OSGB de tutmak

Yıllık Çalışma Planının Hazırlanması:

Yıllık çalışma planı hazırlanırken sağlık gözetimi yükümlülüğüne bağlı kalarak sağlıkla ilgili çalışmaları hazırlamak ve işyerlerinde kayıt altına almak,  bir kopyasını da OSGB de tutmak

Yıllık Eğitim Planının Hazırlanması:

Yıllık Eğitim Planını iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli) ile birlikte hazırlanmasına yardımcı olmak

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği çalışma sağlık ortam gözetimi yaparak işe uygun eğitim konularını belirlemek, eğitimlerin hangi tarihte ve nasıl düzenleneceği, süresi, eğitime kimlerin katılacağı, amaç ve kapsamlar belirtilerek işyerine tebliğ etmek ve bir kopyasını da OSGB de tutmak

Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

Faaliyet Raporlarını yıllık olarak iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli) ile birlikte hazırlanmasına yardımcı olmak

Özel politika gerektiren grupların uygun işe yerleştirilmeleri için koruyucu işe giriş sağlık muayenesi yapıldıktan sonra rapor hazırlamak

Özel Politika Gerektiren Gruplar

  • Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar
  • Madde bağımlılığı olanlar
  • Kronik hastalığı olanlar
  • Birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar
  • Hassas risk grupları (gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, yaşlılar, malul ve engelliler)

01/01/2016 Tarihinde itibarı ile “İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE” belirtilen tehlike sınıflarına göre işyeri hekimlerinin çalışma süreleri:

  • Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Eğitim ve Bilgilendirme

  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince işyeri tehlike sınıflarına göre yıllık eğitim planı kapsamında, iş sağlığı eğitimlerini planlanmak, yapmak ve takip etmek. Yapılan eğitim kayıtlarını işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
  • Yasal mevzuat, çalışan ve işveren sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapmak.